หลักสูตรอบรม ประชุม สัมมนา ประจำเดือน

 

     1. หลักสูตรพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการทำ MOU

รับสมัคร :    20 ก.ย. 2560 - 8 ต.ค. 2560
ระยะเวลาฝึกอบรม :    10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
สถานที่ :    ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส
จำนวนคนที่สมัคร/จำนวนที่รับ :    7 / 200 คน      [รายชื่อผู้สมัคร]
จำนวนคนที่รับสมัคร ต่อโรงเรียน :    จำกัดโรงเรียนละ  2 คน
ค่าลงทะเบียน(ต่อคน) :    0  บาท
หมายเหตุ :   ผู้บริหารโรงเรียน ลงนาม ทำ MOU ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ ผอ.สพม.12
       2. หลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

รับสมัคร :    19 ก.ย. 2560 - 5 ต.ค. 2560
ระยะเวลาฝึกอบรม :    9 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560
สถานที่ :    โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
จำนวนคนที่สมัคร/จำนวนที่รับ :    11 / 98 คน      [รายชื่อผู้สมัคร]
จำนวนคนที่รับสมัคร ต่อโรงเรียน :    จำกัดโรงเรียนละ  1 คน
ค่าลงทะเบียน(ต่อคน) :    0  บาท
หมายเหตุ :   
  


blank