ชื่อผู้ใช้ :  


รหัสผ่าน : 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ติดต่อ Webmaster : jumjim@sea12.go.th & Admin :trirong@sea12.go.th