เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลโรงเรียน
  สืบค้นข้อมูลโรงเรียน
  จำแนกตามระดับชั้น
  จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน
  จำแนกตามอำเภอ
    - นครศรีธรรมราช
    - พัทลุง
  จำแนกตามสหวิทยาเขต
    - นครศรีธรรมราช
    - พัทลุง
ข้อมูลนักเรียน
  จำนวนนักเรียนสพม.12
  จำนวนนักเรียนนครศรีธรรมราช
  จำนวนนักเรียนพัทลุง
โครงสร้างพื้นฐาน ICT
  ภาพรวม สพม.12
  ระบบเครือข่าย UniNet/NEdNet
  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
  รายชื่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
  แหล่งเรียนรู้/บริการด้าน ICT
  ระบบ ICT ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
  โครงการ/กิจกรรม/ผลงานเด่นด้าน ICT
โครงการพิเศษตามนโยบาย
  โครงการพิเศษตามนโยบาย
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ผลประเมินคุณภาพภายใน
  สืบค้นข้อมูลรายโรงเรียน
  ภาพรวม จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ภาพรวม จำแนกตามมาตรฐาน
  สถานะการบันทึกผลประเมินคุณภาพภายใน
ผลประเมินคุณภาพภายนอก(QA)
  สืบค้นข้อมูลรายโรงเรียน
  ภาพรวม จำแนกตามสถานะการรับรอง
  ภาพรวม จำแนกตามระดับคุณภาพ
  ภาพรวม จำแนกตามมาตรฐาน
  สถานะการบันทึกผลประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
  สืบค้นข้อมูลรายโรงเรียน
  สถิติผลการทดสอบรายโรงเรียน
  ภาพรวมผลการทดสอบ สพม.12
  สถิติภาพรวมผลการทดสอบ สพม.12

    สืบค้นข้อมูลโรงเรียนค้นจาก
ระดับชั้นที่เปิดสอน
สหวิทยาเขต
จังหวัด
อำเภอ
 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ติดต่อ Webmaster : jumjim@sea12.go.th/Admin :trirong_sa@hotmail.com